De 10 fasen van een zakelijk mediationtraject

Mediation wordt tegenwoordig veel ingezet bij persoonlijke conflicten maar zeker ook zakelijk. Een zakelijk mediationtraject zou je grofweg kunnen indelen in 10 fasen. Het is echter niet altijd zo dat al deze fase worden doorlopen, afhankelijk van de behoefte  en situatie van het moment.

Het onderstaande verloop van een zakelijk mediationtraject geeft een mooi beeld van de, elkaar veelal opvolgende, fasen. 

1. Oriëntatiefase: contact voor de eerste bijeenkomst

Tijdens de oriëntatiefase onderzoekt de mediator of mediation wel een juist middel kan zijn om de betreffende kwestie ‘aan te pakken’. In veel gevallen is enig telefoon- en/of mailverkeer voldoende voor een eerste inschatting. Soms is de conclusie snel duidelijk, soms is er meer nodig en is een oriënterend gesprek raadzaam.

2. Voorbereidingsfase

Een belangrijk onderdeel van de voorbereidingsfase bestaat uit het verkrijgen van de (mogelijke) antwoorden op de vragen: wie neemt deel, wanneer worden de bijeenkomsten gehouden, waar worden de bijeenkomsten gehouden, kan iedereen vrijuit spreken, zijn er juridische en/of medische beperkingen bij één van de partijen, is een caucusronde nodig, is er ruimte om met partijen afzonderlijk te spreken in een ruimte? 

3. Caucusronde

Een caucusronde bestaat uit één-op-ééngesprekken met de afzonderlijke partijen, voorafgaand aan het gezamenlijke traject. De mediator kan deze caucusronde als start voorstellen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien een partij instemt met mediation, maar zelf niet aan tafel wenst te komen. Die twee zaken zijn in beginsel strijdig met elkaar. Mediation is immers geen pendelbemiddeling. Een caucusgesprek kan daarbij helpen. Tevens kan deze fase aangegrepen worden om ervoor te zorgen dat partijen zich goed kunnen voorbereiden voor de daadwerkelijke start van de mediation.

4. Openingsfase

Tijdens de openingsfase van de eerste gezamenlijke bijeenkomst wordt ingegaan op de spelregels van het mediationproces. Het is belangrijk dat partijen die begrijpen en ook accepteren. Ze zijn vastgelegd in de mediationovereenkomst, die alle partijen ondertekenen.

Het tweede deel van de openingsfase is bedoeld om erachter te komen over welke kwestie het nu precies gaat en of iedereen het over hetzelfde heeft. Zelfs als de kwestie helder lijkt, kan daar nog van alles achter vandaan komen, waardoor later blijkt dat de kern wezenlijk anders ligt. Soms blijkt, zelfs meermaals, dat een kwestie een steeds diepere (of andere) laag heeft. Soms spelen er meerdere kwesties. Bovendien zit er een verschil tussen kwesties die spelen en kwesties die tussen partijen spelen. 

5. Exploratiefase

In de exploratiefase zoeken partijen steeds meer de diepte. Hier onderzoekt de mediator voornamelijk wat zowel de verschillende als ook de gemeenschappelijke belangen, behoeften en zorgen zijn, die veelal achter de standpunten verscholen liggen. Wat willen de partijen nu werkelijk en hoe gaat hun dat helpen? Wat heeft men al gedaan en waarom lukt het niet om er zelf uit te komen? 

6. Overgangsfase

De ervaring leert dat het onverstandig is indien partijen direct vanaf de exploratiefase naar de onderhandelingsfase gaan. Mede omdat velen uitgaan van positioneel onderhandelen: het innemen van (harde) standpunten. In veel gevallen gaat dat partijen niet vooruithelpen.

In de overgangsfase kijkt de mediator eerst waar eventuele overeenkomsten liggen, of er geprioriteerd kan worden, en wat het beste alternatief is indien partijen niet tot overeenstemming komen. Bij zakelijke mediation kan deze overgangsfase prima één-op-één worden gedaan, maar zeker ook gezamenlijk.

8. Afrondingsfase

Als partijen eruit zijn, is er vaak een zekere opluchting. Echter, het is belangrijk dat er wordt getoetst of partijen elkaar wel goed begrepen hebben. Ook zal er nog moeten worden afgesproken hoe een en ander op papier komt en wie dat voor zijn rekening neemt. Welke adviseurs gaan het vervolgens nog toetsen? Het gebeurt vaker dat partijen een mondeling traject positief afsluiten, waarna bij de schriftelijke vastlegging ‘het verhaal’ weer overnieuw begint. De afrondingsfase varieert dan ook van één tot meerdere sessies.

7. Onderhandelingsfase

Bij de onderhandelingsfase nodigt de mediator partijen uit om een eerste stap te zetten. Afhankelijk van de situatie nodigt de mediator partijen uit om bijvoorbeeld van makkelijk naar moeilijk te gaan of juist andersom. Lukt het partijen niet om vooruit te komen, of valt het proces na vooruitgang weer stil, dan kan de mediator desgewenst ook suggesties doen. Daarbij veranderen sommige mediators even naar business coach, totdat partijen weer zelf de draad oppakken.

9. Afsluitingsfase

Vaak (maar niet altijd) vindt er een afsluitingsbijeenkomst plaats. De inhoud van deze bijeenkomst kan nogal uiteenlopen, de vaststellingsovereenkomst kan bijvoorbeeld punt voor punt worden doorlopen voordat partijen tot ondertekening overgaan of bepaalde zaken uit het traject worden nabesproken. Er wordt vaak ook een mogelijkheid aangeboden van ‘nazorg’. Het traject zal vervolgens eindigen met een zogenoemd beëindigingsbericht.

Ook wanneer het partijen niet is gelukt om tot overeenstemming te komen kan een dergelijke afsluitingsbijeenkomst plaatsvinden. In veel gevallen is er toch een vorm van vooruitgang geboekt. Al is het maar omdat partijen zich hebben kunnen uitspreken.

10. Fase van nazorg

Nadat het daadwerkelijke mediationtraject is afgesloten met het versturen van het beëindigingsbericht kan er nog behoefte zijn aan nazorg. De mate van nazorg verschilt enorm per partij. Soms is er geen enkele behoefte aan. Dan weer is er de behoefte om het traject nog eens volledig gezamenlijk te doorlopen en/of te beschouwen. De een gebruikt het bijvoorbeeld ter completering van een zeker ‘rouwproces’, de ander gebruikt het als reflectie.

Tot slot

Het is niet zo dat iedere bovenstaande fase gelijk staat met één bijeenkomst. De meeste zakelijke mediationtrajecten bestaan uit zo’n 3 tot 5 bijeenkomsten, alhoewel er ook voldoende voorbeelden zijn die korter dan wel langer hebben geduurd. 

Van elke bijeenkomst wordt een zogeheten procesverslag gemaakt. Elke volgende bijeenkomst start met een toets aan dit procesverslag. Het doel hiervan is om te toetsen of partijen nog op hetzelfde punt staan als waarmee de laatste bijeenkomst is afgesloten. Dit punt bepaalt de start van de nieuwe bijeenkomst.

Mediation zeer succesvol in strafzaken met jongeren

In 2020 is in ruim 100 jeugdstrafzaken een mediationtraject doorlopen, waarbij in maar liefst 94 zaken overeenstemming is bereikt tussen het slachtoffer en de dader in de zaak. Zo blijkt uit de laatste cijfers van de Raad voor de rechtspraak over mediation-trajecten waar jongeren (tot 18 jaar) bij betrokken zijn. Volgens strafrechter en landelijk coördinator Judith Uitermark blijkt hieruit dat bewustwording voor mediation in het jeugdstrafrecht in de strafketen groeit. ‘Een bovengemiddeld goed resultaat.’

Met mediation in het strafrecht, een vorm van herstelrecht, wordt geprobeerd om geschillen die partijen met elkaar hebben in een strafzaak door overleg met elkaar te laten oplossen. Als het over jeugdzaken gaat betreft het meestal geweldsdelicten, diefstal of vernieling. Tussen 1 december 2019 en 1 november 2020 zijn er in totaal 1095 strafzaken door officieren en rechters doorverwezen naar een mediationtraject, waarvan 716 trajecten in zaken van volwassenen, 152 in zaken van adolescenten (18-23 jaar) en 227 jeugdzaken (jongeren tot 18 jaar). Niet alle doorverwezen zaken leiden daadwerkelijk tot de start van een mediationtraject, bijvoorbeeld omdat zowel slachtoffer als dader uiteindelijk moeten instemmen met zo’n traject.

Lees volledige artikel op rechtspraak.nl

Wat is een echtscheidingsmediator?

Een echtscheidingsmediator is een onafhankelijke derde persoon die scheidende partners de benodigde ondersteuning biedt bij het doorlopen van het echtscheidingstraject. Deze mediator levert door middel van ondersteuning en advies een belangrijke bijdrage aan de besluitvorming die van belang is om een huwelijk te ontbinden. Daarnaast heeft een echtscheidingsmediator een begeleidende rol bij het doorlopen van de juridische stappen die doorlopen moeten worden bij een echtscheiding.

De rol van een mediator in een echtscheidingstraject

Mediation is een zeer toegankelijke vorm van het doorlopen van een echtscheidingstraject. De achterliggende gedachte van echtscheidingsmediation is dat de ex-partners samen in gesprek gaan om onderling afspraken te maken die van belang zijn bij het vormgeven van  rechtsgeldige echtscheidingsdocumenten in vorm van het echtscheidingsconvenant en eventueel het ouderschapsplan. Een echtscheidingsmediator zal bij deze gesprekken aansluiten als derde gesprekspartner.

De rol van een mediator in een echtscheidingstraject heeft uiteraard een neutraal karakter. Dit is van het grootste belang aangezien beide partners gebruik maken van de ondersteuning van deze expert. Een echtscheidingsmediator mag in géén geval zijn of haar mening geven of een oordeel uitspreken om enige beïnvloeding van de besluitvorming te voorkomen. Als scheidende partners kiezen voor echtscheidingsmediation maken zij bewust de keuze om samen het traject te doorlopen en staan zij niet recht tegenover elkaar zoals wel het geval is als zij zouden kiezen om gebruik te maken van de diensten van een individuele echtscheidingsadvocaat. Dit is de reden dat een mediators zich vooral bezig zal houden met het bieden van een persoonlijke begeleiding bij het traject. Uiteraard zal deze persoon wel ingrijpen als hij of zij ziet dat de gesprekken tussen de ex-partners dreigen vast te lopen. 

Mediation om juridische procedures te voorkomen.

Mediation is de oplossing

Mediation wint terrein. Uit recent onderzoek blijkt dat ook in het bedrijfsleven de behoefte aan het gezamenlijk vinden van oplossingen voor geschillen, groeit. Mediation verdient steeds vaker de voorkeur boven het voeren van langdurige en kostbare juridische procedures waarvan de uitkomst ook nog eens hoogst onzeker is. Maar wat houdt mediation nu precies in? Hoe werkt het? En veel belangrijker nog: wat levert het op?

Lees het volledige artikel hier.

Scheiden in onzekere tijden

Tussen de pandemie, banen die op de tocht staan en een economie die het moeilijk heeft is het soms lastig om positief te blijven. We gaan er uiteraard vanuit dat de economie zich wel weer herstelt. Wat deze periode misschien niet overleeft is je huwelijk.

Mediation biedt houvast
Scheidingsmediators krijgt nu de lockdown voorbij is, veel vragen van mensen die door de inzichten tijdens de afgelopen periode besluiten hun eigen weg te gaan en een andere toekomst op te bouwen. Ze vertelt: “Dat heeft natuurlijk impact op je leven. Als je overweegt te gaan scheiden kan mediation helpen de boel op de rit te zetten. Ook in onzekere tijden. Als mediator ben ik een derde gesprekspartner. Ik geef mensen inzicht en houvast en breng de huidige situatie en gewenste situatie in kaart. Denk hierbij aan afspraken over de woning, financiën, pensioen, belasting, inboedelverdeling, vermogensopstelling, alimentatieregeling en een ouderschapsplan als er kinderen in het spel zijn.”

Lees het volledige artikel op: https://dongen.nieuws.nl/nieuws/20200926/scheiden-in-onzekere-tijden/

Of

neem contact op voor meer informatie over de mogelijkheden van mediation

STECR-richtlijnen: niet deelnemen aan mediation kan verstrekkende gevolgen hebben

In situaties van arbeidsongeschiktheid waarbij een arbeidsconflict een rol speelt, kan de bedrijfsarts, op grond van de zogeheten STECR-richtlijnen, mediation adviseren. Wanneer dit niet tot stand komt, kan dit de re-integratie van de werknemer bemoeilijken. Afhankelijk van de situatie kan dit dan de werkgever of de werknemer (of beiden) worden aangerekend.

Wanneer de re-integratie niet slaagt en de werknemer gaat een WIA-uitkering aanvragen, toetst het UWV of werkgever en werknemer voldoende re-integratie-inspanningen hebben verricht. Als het UWV van mening is dat de werkgever niet genoeg gedaan heeft, bijvoorbeeld door geen mediation in te zetten, leidt dit tot een loonsanctie en verlenging van het opzegverbod tijdens ziekte.

UWV toetst of werkgever genoeg heeft gedaan

Ook in andere gevallen waarin sprake is van een arbeidsconflict, moet de werkgever oppassen. Indien het tot een tot een ontslagprocedure komt, toetst het UWV of de werkgever voldoende heeft gedaan om het conflict op te lossen.

Mediation wordt hierbij expliciet genoemd als oplossingsrichting. Een werkgever die geen mediationtraject opstart, kan daardoor aanlopen tegen een geweigerde ontslagvergunning.

Wel of geen mediation is medebepalend voor vonnis kantonrechter

De kantonrechter weegt in zijn vonnis mee of partijen een mediationtraject hebben doorlopen. Indien de werkgever een ontbindingsverzoek wegens een verstoorde arbeidsverhouding heeft ingediend, maar zijn medewerking aan mediation heeft onthouden kan dit leiden tot een weigering van de ontbinding of toekenning van een hogere ontslagvergoeding aan de werknemer.

Andersom geldt uiteraard ook dat wanneer de werknemer medewerking weigert, dit in zijn nadeel kan worden uitgelegd.

Voor meer informatie, zie de werkwijzer arbeidsconflicten van de STECR

vFAS onderzoek: steeds minder echtscheidingen voor de rechter, vaker gekozen voor mediation

De vFAS liet het onderzoek uitvoeren in het kader van de Dag van de Scheiding, op vrijdag 11 september. Tien jaar geleden werd de eerste Dag van de Scheiding gehouden. De jubileumeditie van 2020 vormde de reden voor de vFAS om terug te blikken en vooruit te kijken door middel van het onderzoek.

Uit de enquête, die in juli werd gehouden door Kantar onder scheidende stellen, blijkt onder meer dat ‘exen’ minder vaak voor de rechter staan bij een scheiding dan voorheen. De afgelopen twee jaar moest de rechter in slechts zes procent van de echtscheidingen uitspraak doen. Dat percentage lag in 2011 nog op 31%. Liefst 41 procent van de scheidende echtparen kiest vandaag de dag voor begeleiding bij een mediator.

Lees het volledige artikel op advocatie.nl

Productiever thuiswerken

Hoe zorg je voor een gezonde en productieve thuiswerkplek ?

Thuiswerken wordt steeds populairder en het is daarom belangrijk dat je jouw thuiswerkplek zo gezond mogelijk inricht. Zo werk je productiever, gezonder en kom je tot geweldige ideeën!

De basis voor een gezonde werkplek is een opgeruimde werkplek. Hierover is veel te vinden in boeken en op youtube. Met een opgeruimde werkplek:

 • kun je je beter concentreren doordat je minder afleiding hebt
 • is het zoeken naar papieren, aantekeningen etc. verleden tijd
 • ziet je werkplek er voor jezelf en de buitenwereld professioneler uit

Hieronder plaatsen wij een aantal tips voor een opgruimde werkplek;

 • Bedenk allereerst wat je precies wilt doen in je werkruimte. Creatieve concepten bedenken of geconcentreerd schrijven etc. Richt je op dit doel bij de inrichting. Als je bijvoorbeeld altijd op je laptop werkt, is het dus niet nodig om allemaal papieren, notitieblokken, memoblaadjes etc. binnen handbereik te hebben.
 • Plan een moment (een dag of een weekend) in om je werkplek in één keer helemaal op te ruimen. Trek er dus geen week voor uit.
 • Bedenk bij alles of je het je écht gaat helpen bij je werk. Is het niet écht nodig doe ze dan weg. Bedank het betreffende voorwerp (dit vermindert je schuldgevoel) en verleg je aandacht naar de spullen die wél in je werkende leven passen.
 • Zorg altijd voor voldoende licht op je werkplek en een temperatuur tussen de 19 en 21 graden celsius.
 • Schermen werken het prettigst op ooghoogte en zorg voor een prettige zithoogte maar vergeet vooral niet om de 2 uur even op te staan.
 • Heb je nog veel papieren liggen die toch bewaart moeten blijven? Scan ze in en bewaar ze ergens in de cloud. Daar zijn ze versleuteld opgeslagen, altijd en overal toegankelijk en makkelijk terug te vinden. Veelgebruikte clouddiensten zijn iCloud, Google Drive, Microsoft OneDrive en Dropbox.
 • Leg alle spullen die wel achterblijven zoveel mogelijk op een vaste plek. Gebruiksvoorwerpen binnen handbereik, boeken bij boeken en papieren bij papieren etc..
 • Werk kabels en snoeren zoveel mogelijk weg of orden ze op z’n minst. Kies, waar mogelijk, zoveel mogelijk, voor wireless apparatuur.
 • Denk na over een inrichting waar jij je prettig bij voelt. Zet je bureau bijvoorbeeld dicht bij het raam, zodat je optimaal profiteert van daglicht en frisse lucht.

Weigeren van mediation kan leiden tot loonstopzetting

Weigeren van mediation kan leiden tot loonstopzetting

Het weigeren mee te werken aan een mediationtraject, aanbevolen door de bedrijfsarts, leidt tot het niet nakomen van de re-intergratieverplichtingen van de werknemer. Een werkgever kan er in dat geval voor kiezen om het loon stop te zetten, totdat de werknemer zijn verplichtingen nakomt.

Bron: clairfort.nl
Lees het volledige artikel via clairfort.nl